برترين مطالب
Best Posts
  آخرین مطالب ارسالی
  Last Posts

  تعرفه های جدید برق خانگی در سال ۹۸ +جدول


  تعرفه برق ۹۸ ، تعرفه برق خانگی سال ۹۷ ،جدول تعرفه برق سال ۹۸ ، تعرفه برق مناطق گرمسیری

  شرکت توانیر تعرفه‌های برق بخش‌های مختلف مصرفی و شرایط عمومی آنها از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ را بر اساس مصوبه جدید دولت در این زمینه که در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال گذشته ابلاغ شده بود، اعلام کرد.

  بر اساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش یابد. همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیر ضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. فاضلاب بها، مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود. به عبارت دیگر، بر اساس این مصوبه بهای آب و برق برای کم مصرف‌ها ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش یافت.

  به علاوه، خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.

  با توجه به مصوبه فوق، توانیر اصلاحاتی در تعرفه‌های آب و برق مشترکین بخش خانگی از ابتدای خردادماه امسال ایجاد کرد که جزئیات آن در جداول زیر مشخص است:

  این تعرفه طی نامه شماره ٩٨/١٠١۴۴/٢٠/١٠٠ مورخ ١٣٩٨/١/٨ ابلاغ گردیده است.

  مصارف خانگی

  ۱-۱ : تعرفه کلیه مشترکین خانگی تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

  ۱-۱-۱ : تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۵۲۴٠ تا ١٠٠
  ۶۱۱مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
  ۱۳۱۰مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
  ۲۳۵۷مازاد بر ٣٠٠ تا ۴٠٠
  ۲۷۰۸مازاد بر ۴٠٠ تا ۵٠٠
  ۳۴۰۷مازاد بر ۵٠٠ تا ۶٠٠
  ۳۷۵۷مازاد بر ۶٠٠

  ۲-۱-۱ : تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۴

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۴۲۱٠ تا ١٠٠
  ۴۹۰مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
  ۸۷۳مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
  ۱۳۹۶مازاد بر ٣٠٠ تا ۴٠٠
  ۲۰۰۹مازاد بر ۴٠٠ تا ۵٠٠
  ۲۶۲۰مازاد بر ۵٠٠ تا ۶٠٠
  ۳۱۴۵مازاد بر ۶٠٠

  ۳-۱-۱ : تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۳

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۴۳۷٠ تا ١٠٠٠
  ۱۱۳۷مازاد بر ١٠٠٠ تا ١۵٠٠
  ۲۰۰۹مازاد بر ١۵٠٠ تا ٢٠٠٠
  ۲۱۸۵مازاد بر ٢٠٠٠ تا ٣۵٠٠
  ۲۳۵۷مازاد بر ٣۵٠٠ تا ۴۵٠٠
  ۲۵۳۴مازاد بر ۴۵٠٠ تا ۶٠٠٠
  ۲۷۰۸مازاد بر ۶٠٠٠

  ۴-۱-۱ : تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۲

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۳۸۵٠ تا ١٠٠٠
  ۸۷۳مازاد بر ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠
  ۱۴۸۵مازاد بر ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠
  ۱۸۳۴مازاد بر ٣٠٠٠ تا ٣۵٠٠
  ۲۱۸۵مازاد بر ٣۵٠٠ تا ۴۵٠٠
  ۲۳۵۷مازاد بر ۴۵٠٠ تا ۶٠٠٠
  ۲۵۳۴مازاد بر ۶٠٠٠

  ۵-۱-۱ : تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۱

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۱۷۵٠ تا ١٠٠٠
  ۱۹۴مازاد بر ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠
  ۲۱۰مازاد بر ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠
  ۸۷۳مازاد بر ٣٠٠٠ تا ٣۵٠٠
  ۱۵۷۳مازاد بر ٣۵٠٠ تا ۴۵٠٠
  ۲۰۰۹مازاد بر ۴۵٠٠ تا ۶٠٠٠
  ۲۳۵۷مازاد بر ۶٠٠٠

  حداکثر بهای انرژی

  حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف بند ١-١ شرایط اختصاصی به ازای هر کیلووات ساعت بطور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر ۲۲۷۱ ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر ۱۹۲۱ ریال می باشد.

  ۲-۱ : تعرفه مشترکین خانگی که زیر الگو مصرف نموده اند، از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳۰۱

  ۱-۲-۱ : تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۵۲۴٠ تا ١٠٠
  ۶۱۱مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
  ۱۳۱۰مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠

  ۲-۲-۱ : تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۴

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۴۲۱٠ تا ١٠٠
  ۴۹۰مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
  ۸۷۳مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
  ۱۳۹۶مازاد بر ٣٠٠ تا ۴٠٠

  ۳-۲-۱ : تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۳

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۴۳۷٠ تا ۷۰۰

   

  ۴-۲-۱ : تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۲

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۳۸۵٠ تا ١٠٠٠
  ۸۷۳مازاد بر ١٠٠٠ تا ۱۷۰۰

  ۵-۲-۱ : تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۱

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۱۷۵٠ تا ١٠٠٠
  ۱۹۴مازاد بر ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠

  تخفیف کاهش مصرف

  خانوارهایی که مصرف برق ماهانه آنها زیر الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش می دهند، مشمول تخفیف بهای برق به میزان مصرف کاهش یافته، در هر یک از مناطق عادی و گرمسیر، معادل نرخ اولین پله مصرفی در آن منطقه به ازای هر کیلووات ساعت خواهند شد. در مواردی که امکان تفکیک مصارف اوج بار، میان باری و کم باری وجود دارد، تشویق فوق به ترتیب با ضریب ۱.۲ و ۰.۵ محاسبه و اعمال خواهد شد.

  ۳-۱ : تعرفه مشترکین خانگی که بیش از الگو مصرف نموده اند برای کلیه مصارف از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

  ۱-۳-۱ : تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۶۰۳٠ تا ١٠٠
  ۷۰۲مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
  ۱۵۰۶مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
  ۲۷۱۰مازاد بر ٣٠٠ تا ۴٠٠
  ۳۱۱۳مازاد بر ۴٠٠ تا ۵٠٠
  ۳۹۱۶مازاد بر ۵٠٠ تا ۶٠٠
  ۴۳۱۹مازاد بر ۶٠٠

  ۲-۳-۱ : تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۴

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۴۸۳٠ تا ١٠٠
  ۵۶۳مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
  ۱۰۰۴مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
  ۱۶۰۵مازاد بر ٣٠٠ تا ۴٠٠
  ۲۳۱۰مازاد بر ۴٠٠ تا ۵٠٠
  ۳۰۱۲مازاد بر ۵٠٠ تا ۶٠٠
  ۳۶۱۵مازاد بر ۶٠٠

  ۳-۳-۱ : تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۳

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۵۰۲٠ تا ١٠٠٠
  ۱۳۰۷مازاد بر ١٠٠٠ تا ١۵٠٠
  ۲۳۱۰مازاد بر ١۵٠٠ تا ٢٠٠٠
  ۲۵۱۲مازاد بر ٢٠٠٠ تا ٣۵٠٠
  ۲۷۱۰مازاد بر ٣۵٠٠ تا ۴۵٠٠
  ۲۹۱۴مازاد بر ۴۵٠٠ تا ۶٠٠٠
  ۳۱۱۳مازاد بر ۶٠٠٠

   

  ۴-۳-۱ : تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۲

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۴۴۳٠ تا ١٠٠٠
  ۱۰۰۴مازاد بر ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠
  ۱۷۰۷مازاد بر ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠
  ۲۱۰۸مازاد بر ٣٠٠٠ تا ٣۵٠٠
  ۲۵۱۲مازاد بر ٣۵٠٠ تا ۴۵٠٠
  ۲۷۱۰مازاد بر ۴۵٠٠ تا ۶٠٠٠
  ۲۹۱۳مازاد بر ۶٠٠٠

   

  ۵-۳-۱ : تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۱

  قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
  ۲۰۲٠ تا ١٠٠٠
  ۲۲۳مازاد بر ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠
  ۲۴۱مازاد بر ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠
  ۱۰۰۴مازاد بر ٣٠٠٠ تا ٣۵٠٠
  ۱۸۰۸مازاد بر ٣۵٠٠ تا ۴۵٠٠
  ۲۳۱۰مازاد بر ۴۵٠٠ تا ۶٠٠٠
  ۲۷۱۰مازاد بر ۶٠٠٠

   

  حداکثر بهای انرژی

  حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف بند ١-١ شرایط اختصاصی به ازای هر کیلووات ساعت بطور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر ۲۶۱۰ ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر ۲۲۰۸ ریال می باشد.

  شرایط اختصاصی مربوط به مصارف خانگی

  ١-١ -به منظور تشویق مشترکین برای جابجایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق، اضافه پرداختی مصارف اوج بار و تخفیف مصارف غیراوج بار برای آن دسته از مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری چندزمانه میباشند به شکل زیر به تفکیک برای مصارف زیر و بالای الگوی مصرف محاسبه می شود:

  برای کلیه مصارف تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ و مصارف مشترکین خانگی که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ زیر الگو متصرف نموده اند:

  کل مصرف اوج بار در دوره × ۵۲۴ ریال

  = اضافه پرداختی مصارف اوج بار

  (برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری سه زمانه می باشند)

  کل مصرف کم باری در دوره × ۲۶۲ ریال

  = تخفیف مصارف غیراوج بار

  (برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری دوزمانه می باشند)

  کل مصرف غیراوج بار در دوره ×  ۱۰۴.۸ ریال

  برای کلیه مصارف مشترکین خانگی که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ بیش از الگو مصرف نموده اند:

   

  کل مصرف اوج بار در دوره × ۶۰۳ ریال

  = اضافه پرداختی مصارف اوج بار

  (برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری سه زمانه می باشند)

  کل مصرف کم باری در دوره × ۳۰۱.۵ ریال

  = تخفیف مصارف غیراوج بار

  (برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری دوزمانه می باشند)

  کل مصرف غیراوج بار در دوره ×  ۱۲۰.۶ ریال

   

  تبصره: ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر١ با ضریب یک سوم و مناطق گرمسیر٢ و ٣ و ۴ با ضریب دو سوم محاسبه میشود.

   ۲-۱- الگوی مصرف برق خانگی مطابق جدول زیر تعیین می شود:

  مناطقالگوی ماهانه مصرف انرژی برق (کیلووات ساعت )
  عادیاز ابتدای خرداد تا پایان شهریور٣٠٠
  سایر ایام سال٢٠٠
  دوره غیر گرم مناطق گرمسیر٢٠٠
   گرمسیر ۱٢٠٠٠
  گرمسیر ۲١٧٠٠
  گرمسیر ۳٧٠٠
  گرمسیر ۴۴٠٠

  ١-۳ – بهای برق مشترکین جانباز ٢۵ درصد و بیشتر در مناطق عادی و گرمسیر به ترتیب با کسر٨٠ و ١٠٠ کیلووات ساعت از متوسط مصرف ماهانه انرژی برق آنها محاسبه می گردد.

  ١-۴ – به تشخیص هیئت مدیره شرکت میتوان برای خانوارهایی که در یک واحد مسکونی زندگی میکنند کدخانوار به شرح زیر درنظرگرفت:

  تعداد خانوار ساکن در یک واحد مسکونی

  = کدخانوار(حداکثر برابر ۵)

  کد خانوار / مصرف ماهانه قرائت شده

  = متوسط مصرف ماهانه مبنای صدور صورتحساب برای هریک از خانوارها

  ١-۵ – بهای برق ماهانه بازفروش برای مصارف روستایی براساس جدول تعرفه های خانگی بر حسب مورد محاسبه و دریافت میگردد. مصرف هرمشترک به شرح زیر تعیین میشود :

  تعداد مشترک / کل مصرف ماهانه کنتور اشتراکی = متوسط مصرف هر مشترک

  تبصره ١: به منظور تأمین هزینه های اداری برق روستا، شرکت به ازای هر مشترک مبلغ ۲۸۱۷ ریال از مبلغ صورتحساب کسر می نماید.

  تبصره ٢: شورای اسلامی روستا (نگهدارنده شبکه برق) مکلف است بهای برق تحویلی به مشترکین را برحسب مورد براساس تعرفه های مربوطه (١و٢و٣و۴و۵) محاسبه و از مصرف کنندگان دریافت نماید.

  ١-۶ – دوره زمانی و محدوده تحت پوشش مناطق گرمسیر ١،٢،٣و۴ طبق جدول زیر تعیین میشود:

  دوره زمانیمدت (ماه)محدوده تحت پوششمنطقه
  اول فروردین تا پایان آذر٩کلیه شهرهای استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان و شهرستان های چابهار، کنارک، نگور و دشت یاری و شهرستان دهلرانگرمسیر (١)
  شانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان٧شهرستان های دوگنبدان و لیکک
  اول فروردین تا پایان مهر٧شهرستانهای لامرد و مهر،جیرفت، کهنوج، قلعه گنج، عنبر آباد،رودبار جنوب، منوجان و بخش فاریاب
  اول اردیبهشت تا پایان مهر۶شهرستانهای مهران، دره شهر و آبدانان و شهرستانهای نیک شهر، قصر قند، فتوج، پنت و اسپکه
  اول فروردین تا پایان شهریور۶سرباز و راسک، ایرانشهر، دلگان، بزمان و سیستان (زابل، زهک، نیمروز، هامون وهیرمند)
  اول خرداد تا پایان مهر۵شهرستان لارستان، خنج و گراش و بخش فورگ
  اول خرداد تا پایان مرداد٣شهرستانهای قیر و کارزین و فراشبند
  اول تیر تا پایان شهریور۳شهرستان لنده
  مرداد و شهریور٢شهرستانهای کازرون، خشت و کمارج و جهرم، داراب و زرین دشت
  ‫تیر و مرداد‬۲شهرستانهای دهدشت، چرام
  اول اردیبهشت تا پایان مهر۶شهرستانهای ارزوئیه (شاهماران)، شهداد، بم، فهرجگرمسیر (٢)
  اردیبهشت،خرداد، شهریور و مهر۴شهرستانهای دهدشت، چرام
  ‫اردیبهشت، خرداد و مهر‬۳شهرستان لنده
  اردیبهشت، شهریور و مهر٣شهرستانهای قیر و کارزین و فراشبند
  اول خرداد تا پایان مرداد۳جالق، سیرکان و ایرندگان
  خرداد و تیر٢شهرستانهای کازرون، خشت و کمارج و جهرم، داراب و زرین دشت
  ‫تیر و مرداد‬۲شهرستان پل دختر
  اردیبهشت١شهرستان لارستان، خنج، گراش وبخش فورگ
  اول اردیبهشت تا پایان مهر۶شهرستانهای گیلانغرب، سرپل ذهاب، قصر شیرین، نفت شهر و دهستانهای سرقلعه وجگیرانگرمسیر (٣)
  اول خرداد تا پایان شهریور۴استان قم، شهر کاشان، بخش مرکزی شهرستان کاشان و شهرستان آران و بیدگل
  اول خرداد تا ١۵ شهریور٣.۵شهرستانهای گنبد، کلاله، مینودشت و آق قلا
  اول خرداد تا پایان مرداد٣شهرستانهای طبس، میرجاوه، روتک، کورین، نصرت آباد، سراوان، سوران و مهرستان
  فروردین، آبان و آذر۳شهرستانهای نیک شهر، قصر قند، فتوج، پنت و اسپکه
  خرداد و شهریور۲شهرستان پل دختر
  ‫تیر و مرداد‬٢شهرستان های ممسنی(نورآباد) و رستم
  مهر۱سرباز و راسک
  اول خرداد تا ١۵ شهریور٣.۵کلیه شهرستانهای استان گلستان به استثناءشهرستانهای (گنبد، کلاله، مینودشت و آق قلا)گرمسیر (۴)
  اول تیر تا پایان شهریور٣شهرستانهای جعفرآباد،پارس آباد، اصلاندوز، بیله سوار و ازگله
  اول خرداد تا پایان مرداد٣شهرستان بافق، زاهدان و خاش
  ١۵ خرداد تا ١۵ شهریور٣کلیه شهرهای استان گیلان به استثناء ماسوله، دیلمان و جیرنده، کلیه شهرهای استان مازندران به استثناء (بلده، رینه،کجور، محمدآباد، کیاسر، مرزن آباد،کلاردشت و آلاشت)
  اول تیر تا پایان مرداد٢شهرستان های گرمسار، خور و بیابانک، ساوه و زرندیه؛ یزد و اشکذر و میبد، اردکان؛ فسا وسیروان
  اردیبهشت و شهریور٢شهرستان طبس
  ‫خرداد و شهریور‬۲شهرستان های ممسنی(نورآباد) و رستم

  ۷-۱ – در مناطق گرمسیر، در صورتحسابهایی که دوره مصرف آنها شامل ایام گرم و غیرگرم می باشد، انرژی مصرفی بر اساس نسبت ضرایب جدول زیر محاسبه می شود.

   

  منطقه گرمسیرضریب ایام گرمضریب ایام غیرگرم
  منطقه گرمسیر یک۴١
  منطقه گرمسیر دو٣١
  منطقه گرمسیر سه٢١
  منطقه گرمسیر چهار١.٣١

   

  افزایش قیمت برق در سال ۹۵

  تعرفه برق برای سومین بار در دولت یازدهم و در سال ۹۵ با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۴ اعمال شد.

  در طول فعالیت دولت یازدهم تا نیمه سال جاری، دوبار تعرفه مصرف برق افزایش یافته است. یک بار در اسفند سال ۹۲ افزایش ۲۴ درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب و از ابتدای سال ۹۳ اجرایی شد و یکبار در اسفند سال ۹۳ افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای اسفند ۹۳ اجرا و در قبوض منتشر شده در سال ۹۴ اعمال شد.

  اکنون سومین مرحله افزایش تعرفه های برق خانگی اجرایی شده و تمامی پله های مصرف برق در قبوض، به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی که اغلب مسئولان وزارت نیرو در اظهارنظرهای اخیر خود عنوان کرده اند که هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ تعرفه های مصرف آب و برق گرفته نشده است.

  البته شهریورماه سال جاری «هوشنگ فلاحتیان» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از برنامه دولت برای افزایش جزئی تعرفه های برق خبر داده بود.

  از اینرو، قیمت تعرفه های برق در سال ۹۵ و مقایسه آن با تعرفه های سال گذشته و سال ۹۳ بدین شرح است:

  متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت)قیمت پایه سال ۹۳ به ازای هر کیلووات ساعت به ریالقیمت پایه سال ۹۴ به ازای هر کیلووات ساعت به ریالقیمت پایه سال ۹۵ به ازای هر کیلووات ساعت به ریال
  ۰ تا ۱۰۰۳۷۲۴۰۹۴۵۰
  ۱۰۰ تا ۲۰۰۴۳۴۴۷۷۵۲۵
  ۲۰۰ تا ۳۰۰۹۳۰۱۰۲۳۱۱۲۵
  ۳۰۰ تا ۴۰۰۱۶۷۴۱۸۴۱۲۰۲۵
  ۴۰۰ تا ۵۰۰۱۹۲۲۲۱۱۴۲۳۲۵
  ۵۰۰ تا ۶۰۰۲۴۱۸۲۶۶۰۲۹۲۶
  مازاد بر ۶۰۰۲۶۶۶۲۹۳۳۳۲۲۶

  این افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های برق که در سکوت کامل خبری اجرایی شده، از ابتدای شهریورماه سال جاری در تمامی قبوض برق خانگی محاسبه  شده است.

  منبع : تسنیم

   ارسال در حدود 1 هفته قبل  نویسنده : reza  بدون نظر   | ادامه مطلب »